uw mediator

3xS mediation, uw scheidingsmediator en conflictbemiddelaar, gevestigd te Rotterdam, biedt hulp en begeleiding bij het samen zoeken naar een oplossing voor kwesties, waarbij de onderlinge communicatie dusdanig is verstoord, dat dit een negatieve invloed heeft op de huidige en toekomstige relatie tussen partijen onderling. Zo kan het, in geval van scheiding, cruciaal zijn verdere escalatie te voorkomen, waardoor een vechtscheiding voorkomen wordt. Deze heeft over het algemeen een zeer negatieve invloed op de toekomst van ieder die bij deze scheiding betrokken is, met name op eventuele kinderen. Goede afspraken over bijvoorbeeld de zorgtaken en de alimentatie kunnen de onderlinge spanningen in aanzienlijke mate verminderen.scheidingsmediator en conflictbemiddelaar 3xSmediation te Rotterdam

 

 

 

 

 

Onder mijn begeleiding als deskundig MfN-register familiemediator en scheidingsmediator wordt, op vrijwillige basis en onder geheimhoudingsplicht, gepoogd om tot, door beide partijen gedragen, afspraken te komen, waardoor ieders belangen, voor nu en in de toekomst, beter tot hun recht komen. Doordat de onderlinge communicatie is verslechterd, zijn er geleidelijk meer en meer irritaties ontstaan, voelen partijen zich over en weer minder begrepen en wordt het moeilijker, zo niet onmogelijk, om samen tot afspraken te komen. Ik kan ervoor zorgen, dat de onderlinge communicatie weer op gang komt of verbetert. Kwesties, die met mijn hulp besproken worden en waarbij de partijen samen tot een beslissing komen, hebben meer kans om in ook de toekomst stand te houden, omdat partijen daartoe zelf hebben besloten.

scheidingsmediator en conflictbemiddelaar 3xSmediation te Rotterdam

In geval van (echt)scheiding vinden deze afspraken beslag in een (echt)scheidingsconvenant, opgesteld door uw scheidingsmediator. Daarin komen dan onder andere de afspraken te staan welke betrekking hebben op partneralimentatie en eventueel kinderalimentatie (als er minderjarige kinderen bij betrokken zijn), toedeling betreffende de voormalige echtelijke woning (huur of koop), de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap in geval in gemeenschap van goederen is getrouwd (in tegenstelling tot huwelijkse voorwaarden) en of opgebouwd pensioen al dan niet verevend moet worden, conform de WVP (Wet Verevening Pensioenrechten). Zijn er minderjarige kinderen bij betrokken dan is het verplicht een ouderschapsplan op te stellen en zal ik u daarbij helpen.

Voor 2024 geldt het volgende: bent u gehuwd, samenwonend of een éénoudergezin en ligt uw bruto jaarinkomen over het peiljaar 2022 onder €44.001,- per jaar, dan komt u in aanmerking voor een Toevoeging (subsidie door de Raad voor Rechtsbijstand), waartoe een eigen bijdrage van €121,- verschuldigd is. Is dit inkomen over 2022 echter lager dan €30.701,- dan bedraagt deze slechts €61,-. Voor een alleenstaande liggen deze inkomensgrenzen achtereenvolgens op €31.001,- en €22.101,-.

Voor meer vrijblijvende informatie: bel 0613247106 of stuur een mail naar DrieXS@upcmail.nl